Algemene voorwaarden en privacy statement

Algemene voorwaarden

Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van ESSENSOR, zoals vermeld in de inschrijfvragenlijst, verklaart u zich ervan bewust te zijn dat:

 • Deelname aan onderzoek bij Essensor/Smaakonderzoek.nl en inschrijving bij het Essensor/Smaakonderzoek.nl Consumentenpanel vrijwillig is;
 • Indien ik dit wens, ik mij op ieder gewenst moment kan uitschrijven uit de database;
 • Ik mijn persoonlijke gegevens op ieder gewenst moment kan opvragen en dat deze data aangepast of volledig verwijderd worden indien ik dit verzoek;
 • Een minderjarige – jonger dan 12 jaar – alleen met toestemming van de ouder/verzorger aan een onderzoek deel mag nemen. Deze toestemmingsverklaring wordt per test door de ouder/verzorger getekend;
 • Alle producten die ik bij Essensor mag proeven aan de Nederlandse waren wettelijke vereisten voldoen;
 • Ik met het inplannen van een afspraak ermee akkoord ga dat ik de informatie over de te beoordelen product(en) vertrouwelijk zal behandelen en niet met andere zal bespreken
  of op een andere manier zal delen.
 • Ik zelf verantwoordelijk ben om te achterhalen of ik alle bij de testen aangeboden producten mag eten, bv. in verband met mogelijke allergieën of mijn geloofsovertuiging;
 • Ik bekend ben met het privacy beleid van Essensor en het eens ben met de inhoud. Meer informatie vindt u op deze pagina onder ‘Privacy statement’;
 • Ik de lijst van veelgestelde vragen op elk moment kan inzien via de website of deze link;
 • Ik na het lezen van bovenstaande, ingeschreven wil staan bij het Essensor/Smaakonderzoek.nl Consumentenpanel en deel wens te nemen aan onderzoeken van Essensor/Smaakonderzoek.nl.

 

Privacy statement

De privacy van onze respondenten is belangrijk voor ons. We informeren u graag over de wijze waarop Essensor met uw persoonsgegevens omgaat.

Naleving gedragscodes, normen en wetten

Wij houden ons strikt aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de ISO-norm 20252:2019 en de gedragscode van de Marktonderzoek Associatie (MOA). Deze wet, gedragscode en norm zijn er allen op gericht de privacy van deelnemers aan onderzoek te waarborgen. Met ingang van 25 mei 2018 is de bescherming van uw privacy verder uitgebreid door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG. Deze AVG is een vervanging van de Wbp en kent strengere regels en hogere sancties bij het niet naleven van de regels. Wij informeren u graag over uw rechten als respondent en geven u inzicht in de wijze waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en beschermd.

Gebruik van uw gegevens

Wanneer u zich bij ons inschrijft als respondent stemt u in met het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens die u desgevraagd aan ons heeft verstrekt (bijv. door middel van telefoon en digitale vragenlijsten). Wanneer wij een andere methode gebruiken (bv. audio en video of een (live) chat), dan stellen wij u hiervan altijd van tevoren op de hoogte en vragen wij u voorafgaand aan uw deelname om een toestemmingsverklaring te ondertekenen. De door u verstrekte privacygevoelige gegevens gebruiken wij om u gericht te benaderen, om te bepalen of u in aanmerking komt voor een bepaald onderzoek en voor data-analyse. Als onze klant ruwe data opvraagt van een onderzoek delen wij deze altijd geanonimiseerd. Niet-geanonimiseerde gegevens delen wij alleen wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet uitgeleend, verhuurd, verkocht, of op een andere wijze openbaar gemaakt. Ook worden zij niet voor andere doeleinden gebruikt dan aangegeven in de onderzoeksdoelstelling. Als u van mening bent dat Essensor uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen per mail via consumenten@essensor.nl. Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, wanneer u daar aanleiding toe ziet.

Opslag van uw gegevens

De persoonsgegevens die u invoert bij uw inschrijving en de onderzoeksdata die wij van u verzamelen, wanneer u aan een test meewerkt, worden opgeslagen op een van onze beveiligde servers. De software waarmee wij werken voor zowel het beheer van het consumentenpanel als de uitvoering van het onderzoek wordt geleverd door één van de marktleiders in sensorische software. Op basis van de met hen afgesloten Verwerkersovereenkomst blijft uw privacy gewaarborgd en zijn uw gegevens in goede handen.

Bekijken, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens

Bij inschrijving vult u uw persoonsgegevens in en beantwoordt u enkele algemene vragen. Al deze gegevens staan opgeslagen op uw persoonlijke portaalpagina. U heeft het recht om deze gegevens op elk moment in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Hiertoe logt u met uw persoonlijke inlogcode en wachtwoord in op uw persoonlijke pagina MIJN

ESSENSOR op www.essensor.nl. Heeft u deze inloggegevens niet meer in uw bezit, dan sturen wij u deze op verzoek opnieuw toe per mail. Ook kunt u zo een nieuw wachtwoord aanvragen. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en geheimhouden van uw eigen wachtwoord.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Zowel onze interne servers als de computers van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware (virusscanner en firewall). Onze externe servers staan in beveiligde datacenters die beantwoorden aan de strengste beveiligingseisen.
 • Wij werken met vertrouwde toeleveranciers die allen hun gegevensbeveiliging goed op orde hebben. Waar nodig en/of gewenst zorgen wij ervoor dat er met de externe partij een Verwerkersovereenkomst wordt gesloten, waarin nadrukkelijk staat vermeld hoe partijen die deel uitmaken van het proces het behoud van uw privacy garanderen.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit is te zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Al onze mensen, die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Onze mensen vormen een inherent onderdeel van het sensorisch onderzoeksproces, waar u zich op enig moment in het verleden als respondent voor heeft aangemeld en zij hebben deze toegang nodig voor het correct uitoefenen van hun functie.

Uitschrijving

U heeft het recht om op elk moment uw persoonsgegevens te verwijderen. Wanneer u zich uitschrijft als respondent worden al uw persoonlijke gegevens uit onze database verwijderd. Zo zijn alle door u eventueel gegenereerde onderzoeksgegevens anoniem geworden. Uitschrijving kan niet ongedaan worden gemaakt. Wanneer u alsnog in een later stadium deel wilt nemen aan onze onderzoeken, moet u zich opnieuw inschrijven als respondent, waarbij u een nieuw uniek nummer krijgt toegewezen.

Updates van ons privacybeleid

Het is mogelijk dat in de toekomst onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend en zullen u hiervan per mail op de hoogte stellen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact met ons op per mail via consumenten@essensor.nl. Wij helpen u dan graag verder.

Wil je hier meer over weten?

Neem contact op met Jan Willem